top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ingaande per 22-03-2020

Artikel 1: aard van de overeenkomst
U heeft een overeenkomst afgesloten met Project New Me welke op de voorgaande pagina’s van deze overeenkomst met naam en adres is genoemd. De aard van deze overeenkomst is dat u Project New Me inhuurt voor het geven van trainings- en voedingsadviezen, coaching en het begeleiden van dit programma. Project New Me zoals op de voorzijde van deze overeenkomst wordt vermeld, is werkzaam als zelfstandig ondernemer.
De aanmelding als lid van Project New Me vindt plaats door het (online) intakeformulier volledig in te vullen en te ondertekenen.
Project New Me behoudt zich het recht voor, de tarieven 2 maal per jaar aan te passen. Een tariefwijziging zal minimaal een maand voor het ingaan ervan worden aangekondigd d.m.v. direct mailcontact vanuit ons.
Indien het je jonger bent dan 18 jaar, dient een van je ouders te ondertekenen.


Artikel 2: Aansprakelijkheid
Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een programma met inspannende activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gewichtheffen, wandelen, boksen, ontspanningsoefeningen en het gebruik van diverse conditie en trainingsapparatuur en installaties die ontworpen, aangeboden of aanbevolen door Project New Me.
U bevestigt hierbij dat u in goede lichamelijke en geestelijke staat verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou kunnen beperken. Met het oog op deelname aan het programma ontheft u hierbij Project New Me van alle claims, eisen of vorderingen uit uw deelname aan het programma, of uit elk gebruik van de installaties, conditie of trainingsapparatuur.
Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van het programma en ontheft hierbij Project New Me van elke aansprakelijkheid, nu en of in de toekomst. Dit houdt in medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of – scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsel aan de knie, onderrug en andere ziekten, ongemakken of letsel, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie en trainingsapparatuur ongeacht de fout.
U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest uit te laten voeren door Project New Me. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt ten alle tijden de test laten stoppen om wat voor reden dan ook. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de trainingen en of test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, overgeven, flauwvallen, onregelmatige, snel of langzaam hartritme en in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot uw gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens de test en trainingen.
U begrijpt dat de informatie die u heeft over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest en trainingen kan beïnvloeden. U erkend dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest of trainingen zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekent te maken, ongeacht of dit door Project New Me die de test of trainingen uitvoert wordt gevraagd. Project New Me verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.
Het gebruik maken van de faciliteiten van de locatie waar je training doet is geheel voor eigen risico van het lid. Project New Me aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
Bij twijfel over veiligheid zoek dan consult bij de coach.
Het lid zal alle inhoud van onze mails en zijn of haar voorgeschreven schema’s confidentieel houden.
Gezondheidsklachten resulterend uit het (verkeerd) opvolgen, niet (goed) lezen, of onbegrip naar Project New Me toe is geheel op risico van het lid.


Artikel 3: Prijzen, betalingen en lidmaatschap.
U bent ermee bekend en stemt ermee in dat deze overeenkomst met Project New Me niet overdraagbaar of toewijsbaar is. U erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor deelname aan de programma’s en eigenlijke training. Trainingen en programma’s dienen per vooruitbetalingen te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. 

De maandelijkse abonnementen worden automatisch geïncasseerd als u daar toestemming voor heeft gegeven via onze website.

In geval van een langdurige vakantie, blessure of letsel kan het abonnement tijdelijk stopgezet worden. Startdatum van deze tijdelijke stop is de datum van aanvraag bij Project New Me. Er kan dus niet met terugwerkende kracht een tijdelijke stop worden ingevoerd.

De opzegtermijn is 1 volledige kalendermaand. Dit houdt in dat als u bijvoorbeeld 15 september 2023 uw abonnement opzegt, het lidmaatschap op 1 november 2023 officieel beëindigd is. 

Het bewijs van lidmaatschap wordt verstrekt in de vorm van een account via de Project New Me app. Rechten, voortvloeiend uit het lidmaatschap, zijn niet overdraagbaar. Dit account is persoonlijk en mag niet door anderen gebruikt worden. Gebruik door derden van de pas leidt tot uitsluiting van het lidmaatschap. 

 

U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor het afgesproken abonnement en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen en / of programma’s die niet worden voltooid. U begrijpt dat Project New Me het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder terugbetaling als u het programma niet volgt of zich niet op een gepaste manier gedraagt.
De 12 weken trajecten alsook de 2 maand voedingsbegeleiding dienen voltooid te worden binnen resp. 3 en 2 maanden na de afsluiting van het contract. Indien er een langere periode tussen zit is het contract niet meer geldig. Enige uitzondering hierop is schriftelijke toestemming van Project New Me.


Artikel 4: Annulering of te laat komen
U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen 24 uur vooraf moeten worden gemeld. Annuleringen vanwege vakantie dienen 2 weken vooraf gemeld te worden. Annuleringen moeten worden gemaakt op het telefoonnummer van de Personal Trainer. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om afspraken met Project New Me bij te wonen zoals gepland.
U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen. U erkent hierbij dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zijn om geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en deze training zal worden aangerekend. U erkent dat een vertraging van een geplande afspraak niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen worden gegeven vanwege enige vertragingen.


Artikel 5: Klachten en Informatieplicht
Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk te worden doorgegeven aan Project New Me. In geval van klachten met betrekking tot Project New Me dient het lid zich te wenden tot de het contactformulier op de website of is het mogelijk een mail sturen naar info@projectnewme.nl. 


Artikel 6: Voorwaarden
Op onze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing
Resultaten zijn niet gegarandeerd. Deze zijn afhankelijk van factoren buiten de macht van Project New Me. Maximale inzet van het lid is vereist voor het beste resultaat.
Project New Me is niet aansprakelijk voor eventuele medische en/of psychische gevolgen van de begeleiding. Niks van wat Project New Me schrijft mag gezien worden als medisch advies. Het advies van een dokter moet altijd de voorkeur krijgen. Project New Me maakt slechts suggesties.


Artikel 7: Bijzondere afspraken
U begrijpt dat Project New Me niet verantwoordelijk is voor niet behaalde doelstellingen. De afspraken die zijn gemaakt met Project New Me, betreffende voedingsadviezen en trainingsadviezen, zijn gemaakt om uw lichamelijke gezondheid te verbeteren. Mocht het gewenste resultaat niet behaald worden dan blijft u verantwoordelijk voor de eigen behaalde resultaten.


Belangrijk!

  • Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Deze moet voor de laatste dag van de maand worden gecommuniceerd met de trainer en administratie.

  • Ik ga akkoord met dit contract en ga dit contract aan voor minimaal 3 maanden (tenzij anders schriftelijk overlegd met Project New Me).

  • Ik weet dat er kosten aan dit traject verbonden zijn en ik ken de prijzen.

  • Wanneer ik bij de trainingen te laat of niet aanwezig ben, en/ of niet 24 uur van te voren afbel worden deze in rekening gebracht als volledige training.

  • Als ik niet tevreden ben over een dienst meld ik dit direct mondeling en schriftelijk aan de trainer.

  • Eerder stoppen kan maar het bedrag van 3 maanden wordt altijd in rekening gebracht, met uitzondering van een abonnement korter dan 3 maanden.

  • Het geven van wedstrijdbegeleiding met gebruik van informatie van Project New Me is ten strengste verboden en betekend onmiddellijke annulering van het abonnement.

  • Project New Me behoudt zich het recht voor wanneer leden zich misdragen, hen de toegang tot het gebouw te ontzeggen en het lidmaatschap van deze leden met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder teruggave van betaalde gelden.

bottom of page